KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma ürünlerinin imalatı, satışı, ithalatı ve ihracatı konularında çalışmaları olan ELİTA AYDINLTAMA (“ELİTA”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Odasında 338535 sicil numarasıyla kayıtlı, “Esentepe Mahallesi, 2962. Sk. Avizeciler Sanayi Sitesi No:2, 34260 Sultangazi/İstanbul” adresinde mukim ELİTA AYDINLATMA Veri Sorumlusudur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Aydınlatma ürünlerinin imalatı, satışı, ithalatı ve ihracatı konularında çalışmaları olan ELİTA, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz ELİTA tarafından;

• İş kolaylığı sağlamak

• İş sürekliliğini sağlamak

• Müşteri finansal takibi ve memnuniyetini sağlamak

• Pazarlama ilişkilerini yürütmek gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; gerektiğinde avukatlar, sigorta iş ortakları, İştirakler ve bağlı ortaklıklar talep edilmesi halinde resmi kurumlara aktarılmaktadır

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ELİTA tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

• Kimlik, Aile ve iletişim bilgisi

• Mesleki ve finansal bilgiler

• Müşteri memnuniyetine dair bilgiler

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 1 2/a-c-ç–e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

5. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ELİTA’a başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her

sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ELİTA’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

6. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı http://www.elitaaydinlatma.com/iletisim/adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya (0212) 476 02 74 arayarak kullanabilirsiniz.